Wettelijke Vermeldingen

Gebruiksvoorwaarden Europcar Mobility Corporate Expense Card

 

 

1.            De kaart

1.1  Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere houder van deze Corporate Expense Card (‘de kaart’). Door gebruik te maken van uw kaart toont u zich akkoord met deze voorwaarden.

1.2  De kaart wordt gepromoot door Europcar Mobility en uitgegeven door Wirecard Card Solutions Limited, met maatschappelijke zetel te 3rd Floor, Grainger Chambers, 3-5 Hood Street, Newcastle upon Tyne. NE1 6JQ, ingeschreven in Engeland onder nr. 07875693, geautoriseerd en gereguleerd in het VK door de Financial Conduct Authority om e-geld uit te geven (referentienummer firma: 900051).

1.3  De kaart zal worden verstrekt in een aangegeven munteenheid Alle verwijzingen naar deze munteenheid in deze voorwaarden zijn relevant voor u.

1.4  De kaart is een elektronisch-geldproduct en wordt als zodanig niet gedekt door de Britse Financial Services Compensation Scheme. Mocht Wirecard Card Solutions Ltd onverhoopt insolvent worden, kunnen uw middelen waardeloos en onbruikbaar worden en kunt u dientengevolge uw geld verliezen.

1.5  Deze voorwaarden zijn online beschikbaar op www.modalizy.be. U kunt op elk moment tijdens de geldigheidsduur van deze voorwaarden een kopie ervan vragen.

 

2.            Definities

In deze algemene voorwaarden hebben de volgende woorden en uitdrukkingen de betekenis die ernaast vermeld wordt:

Bankautomaat: betekent een geldautomaat, gelduitgifteautomaat of bankcontact;

Werkdag: betekent een dag van maandag tot en met vrijdag, van 9 u. tot 17 u. (Britse tijd), met uitzondering van beursvakanties of officiële feestdagen in Engeland en Wales;

Kaart: betekent uw Europcar Mobility Prepaid Corporate Expense Card (met inbegrip van een vervangende kaart);

Kaartsysteem: betekent MasterCard;

Bijdragen: verschillende kosten die kunnen worden aangerekend voor de aankoop en het doorlopende gebruik van de kaart;

Pincode: betekent persoonlijk identificatienummer, d.w.z. het beveiligingsnummer dat wordt verstrekt om te worden gebruikt met de kaart;

Portefeuillewaarde: betekent de maximale waarde van de middelen die op elk gegeven moment op de kaart gehouden kunnen worden;

Leverancier: een kleinhandelaar, handelaar of andere leverancier van goederen en/of diensten die betalingen door middel van een kaart, kaartnummer, pincode of kaart en handtekening aanvaardt;

Overzichtstabel: het artikel dat de kennisgeving van de kosten, limieten en beperkingen bevat die verbonden zijn aan de kaart;

Bank van de leverancier: de merchant acquirer waarop de leverancier een beroep doet om betalingen die voortvloeien uit transacties te ontvangen;

Modalizy Corporate Expense Card: betekent een kaart met de kenmerken uiteengezet in deze Voorwaarden;

Identiteitscontrole: betekent de bevestiging van uw persoonlijke identiteit en uw adres door het uitvoeren van een elektronische controle van uw gegevens, doordat u identiteitsdocumenten verstrekt of doordat uw werkgever uw identiteit verifieert;

Wij/we/ons/onze: betekent Wirecard Card Solutions Limited of co-brandingpartners die namens ons optreden;

Jaar: periode van 12 maanden volgend op de datum waarop de kaart aan u uitgegeven werd en elke daaropvolgende periode van 12 maanden.

U/uw: betekent de persoon/werknemer die de kaart ontvangen heeft en bevoegd is om de kaart te gebruiken zoals bepaald volgens de voorwaarden van deze Overeenkomst.

 

3.        Uw Modalizy Corporate Expense Card aanvragen

3.1  Om onze Modalizy Corporate Expense Card te gebruiken of aan te vragen dient u minstens 18 jaar oud te zijn.

3.2  Uw werkgever kan namens u de kaart aanvragen en wij kunnen vragen om het bewijsmateriaal te zien dat uw werkgever in zijn bezit heeft om te tonen wie u bent en waar u woont. We kunnen bewijsstukken vereisen om dit aan te tonen en/of we kunnen elektronisch controles betreffende u uitvoeren. Dit bewijsmateriaal kan namens u door uw werkgever worden geleverd.

 

4.    De kaart opladen

4.1  Middelen worden op uw Modalizy Corporate Expense Card overgemaakt door Modalizy.

4.2  Er kunnen geen fondsen door uzelf of een andere bron dan Modalizy worden overgemaakt.

4.3  We behouden ons het recht voor om te weigeren een bepaalde oplaadtransactie te aanvaarden.

4.4  De middelen blijven eigendom van Modalizy en onbestede middelen kunnen door Modalizy worden ingetrokken.

 

5.    Gebruik van de kaart

5.1  De kaart wordt aan u verstrekt om ze te gebruiken voor bedrijfsuitgaven. Uw werkgever en/of Modalizy kunnen bijgevolg het type handelaar of de specifieke redenen bepalen waarvoor en waarom u de kaart mag gebruiken voor bedrijfsuitgaven. 

5.2  De kaart is een prepaid product dat kan worden gebruikt om goederen en diensten te betalen bij handelaars die het MasterCard-symbool afficheren. Om de kaart te gebruiken, legt u ze voor bij de betaling. Gebruik ze om uw aankoop volledig of gedeeltelijk te betalen. In het laatste geval zult u het resterende bedrag van de aankoop met een ander middel moeten betalen, bijvoorbeeld contant, met een debetkaart of met een creditcard, mits de handelaar een combinatie van betaalmethoden aanvaardt.

5.3  Wanneer u uw kaart ontvangt van Human Resources, dient u naar www.modalizy.be te gaan om ze te activeren en de nodige persoonlijke gegevens in te voeren.

5.4  U mag geen aankopen doen die het saldo van de middelen die op de kaart beschikbaar zijn, overschrijden. Uw saldo zal worden verminderd met het bedrag van elke aankoop die u doet. Indien een aankoop u uw beschikbare middelen of de geldende limieten van de kaart doet overschrijden, zal de transactie worden geweigerd.

5.5  U kunt de kaart gebruiken om aankopen te doen in een winkel, via het internet of via de telefoon. De kaart kan niet worden gebruikt om geld af te halen bij bankautomaten. Er is geen optie om geld extra op te nemen bij een aankoop. Dit is geen debetkaart ondersteund door een bankrekening en de kaart is op geen enkele manier gekoppeld aan een bankrekening. Het is ook geen garantiekaart, charge card (kaart met een vertraagde debetfunctie) of creditcard. Middelen die op de kaart worden overgemaakt zullen geen rente opbrengen.

5.6  U mag de kaart niet gebruiken voor:

5.6.1       vooraf goedgekeurde regelmatige betalingen;

5.6.2       transacties voor cash geld, met inbegrip van bv. extra geldopname bij betaling, opname van contant geld bij een bank, opname van contant geld bij een bankautomaat, postwissels, reischeques, deviezen, wisselkantoren of

5.6.3       illegale doeleinden.

5.7  Uw kaart kan niet worden gebruikt in situaties waarbij de leverancier niet in staat is om online goedkeuring te verkrijgen dat u over een toereikend saldo beschikt voor de transactie. Bijvoorbeeld: transacties op treinen, schepen en sommige aankopen tijdens een vlucht.

5.8  Wij kunnen uw kaart of pincode blokkeren, opschorten of beperken op redelijke gronden die verband houden met:

5.8.1       de veiligheid van de kaart, het kaartnummer of de pincode en

5.8.2       vermoedelijk ongeoorloofd of frauduleus gebruik van uw kaart of pincode. Voordat we uw kaart of pincode blokkeren, opschorten of beperken, zullen we u indien mogelijk inlichten dat we het voornemen hebben dat te doen en waarom we dat doen. Als we daar vooraf niet toe in staat zijn, zullen we u onmiddellijk nadien inlichten. De vereiste om u te informeren geldt niet wanneer dat redelijke veiligheidsmaatregelen in het gedrang zou brengen of wanneer het onwettig zou zijn om dat te doen.

5.9  Wij zijn niet verantwoordelijk voor de kwaliteit, veiligheid, legaliteit of enig ander aspect van de goederen of diensten die met de kaart worden aangekocht. Wij zijn niet aansprakelijk voor het niet honoreren van de kaart door een handelaar.

5.10        Wij zullen de hoofdkaart volgens deze voorwaarden niet verstrekken aan personen jonger dan 18 jaar.

 

6.    Transacties

6.1  U gaat ermee akkoord dat elk gebruik van uw kaart, kaartnummer of pincode uw autorisatie en uw instemming met een transactie inhoudt.

6.2  Het tijdstip van ontvangst van een transactieopdracht is het moment waarop wij ze ontvangen. Indien een transactieopdracht ontvangen wordt na 16 u. op een werkdag, zal ze worden geacht te zijn ontvangen op de volgende werkdag. Indien de ontvangst niet geschiedt op een werkdag, dan wordt de transactieopdracht geacht ontvangen te zijn op de volgende werkdag.

6.3  U kunt een transactie niet stopzetten nadat ze aan ons doorgegeven is doordat u instemde met de transactie of nadat u aan de leverancier uw toestemming gegeven heeft voor een vooraf geautoriseerde betaling.

6.4  Wij kunnen een transactie weigeren of opschorten of het recht om uw kaart op te laden intrekken. We kunnen dit doen indien het saldo niet online kan worden gecontroleerd. We kunnen dit ook doen indien:

6.4.1       een transactie u de middelen die op uw kaart beschikbaar zijn, zou kunnen doen overschrijden; of

6.4.2       een transactie u een van de limieten van uw kaart zou kunnen doen overschrijden; of

6.4.3       we redelijkerwijs geloven dat we dit moeten doen om de regels van het betalingssysteem waaronder uw kaart uitgegeven werd, na te leven; of

6.4.4       we redelijkerwijs geloven dat dit nodig is om aan een wet te voldoen of om goede praktijken toe te passen.

 

7.    Transacties in vreemde valuta

7.1  De kaart kan worden gebruikt voor transacties die niet in de valuta ervan zijn, maar daarvoor zal een vergoeding worden aangerekend.

7.2  Indien u een transactie uitvoert in een andere valuta dan de valuta van de kaart, zullen wij het bedrag omzetten in de valuta van de kaart aan de wisselkoers op de groothandelsmarkt of een wisselkoers die een overheid eventueel bepaalt. Wij zullen een servicebijdrage (commissie) aanrekenen, zie Overzichtstabel.

7.3  Wisselkoersen kunnen veranderen en de wisselkoers die geldt op de dag dat u uw transactie verricht, kan verschillen van de wisselkoers die wij gebruiken op de datum dat wij het bedrag van de transactie omrekenen en de servicebijdrage van uw saldo aftrekken. De toegepaste wisselkoers zal deze servicebijdrage bevatten. U kunt de wisselkoers die gebruikt wordt zoals beschreven in voorwaarde 7 controleren. Op uw online uittreksel zullen de wisselkoers en de servicebijdrage worden weergegeven.

 

8.    Uw saldo controleren

Bezoek www.modalizy.be om het beschikbare saldo op uw kaart te controleren of om uw transacties te bekijken.

 

9.    Wanneer uw creditcard verloopt

9.1  De vervaldatum van de kaart staat gedrukt op de kaart. U mag de kaart niet gebruiken na de vervaldatum en u zal ze niet kunnen herladen.

9.2  Uw Modalizy Corporate Expense Card zal niet automatisch worden vernieuwd. Als u een nieuwe Modalizy Corporate Expense Card wenst te ontvangen, gelieve dan contact op te nemen met uw werkgever, die ze via www.modalizy.be zal bestellen.

9.3  Als u uw kaart vernieuwt in de omstandigheden vermeld in voorwaarde 9.2, zal deze overeenkomst blijven gelden.

9.4  Als u of uw werkgever verzoekt uw kaart niet te vernieuwen volgens voorwaarde 9.2, zult u ze niet kunnen gebruiken na haar vervaldatum.

 

10.  Terugwinnen

10.1        Modalizy kan uw saldo in zijn geheel of gedeeltelijk terugwinnen tot de datum 6 jaar na de vervaldatum die op uw kaart staat vermeld.

 

11.  Aansprakelijkheid

11.1        U dient uw kaart te tekenen zodra u ze ontvangt en ze veilig te bewaren. U dient altijd te zorgen dat u:

11.1.1    niemand anders toelaat om uw kaart te gebruiken;

11.1.2    uw pincode niet bekendmaakt en nooit uw wachtwoord(en), uw pincode of beveiligingsinformatie die u ons gegeven heeft, neerschrijft, tenzij u dat zodanig doet dat het voor anderen onmogelijk is om deze informatie geheel of gedeeltelijk te herkennen;

11.1.3    de kaart, het kaartnummer of de pincode enkel vrijgeeft om een transactie (te trachten) uit te voeren, en

11.2        Als uw kaart verloren raakt of gestolen wordt, als iemand anders uw pincode ontdekt of als u denkt dat er mogelijk misbruik wordt gemaakt van uw kaart, kaartnummer of pincode, dient u:

11.2.1    onmiddellijk contact met ons op te nemen op +32 (0)2 851 02 51 zodat we uw kaart en pincode kunnen blokkeren;

11.2.2    indien wij dit vragen, ons binnen zeven dagen te schrijven op het adres Modalizy sa/nv, Schaarbeeklei 600, 1800 Vilvoorde, België om het verlies, de diefstal of het mogelijke misbruik te bevestigen; en

11.2.3    onmiddellijk op te houden met de kaart, het kaartnummer of de pincode te gebruiken. Vindt u de kaart nadat u heeft gemeld dat ze verloren raakte, ze gestolen werd of er misbruikt van gemaakt werd, dan dient u ze door te knippen en ons dit zo spoedig mogelijk te melden.

11.3        Indien uw kaart of een vervangende kaart verloren raakt of gestolen wordt, kan uw werkgever, nadat u dit gemeld heeft, een vervangende kaart aanvragen op www.modalizy.be. Wij zullen een vergoeding aanrekenen voor de vervangende kaart. Dit wordt vermeld in de Overzichtstabel.

11.4        Mogelijk bent u niet aansprakelijk voor enig gebruik van de kaart, het kaartnummer of de pincode door een andere persoon die uw toestemming niet heeft om ze te gebruiken of indien ze verloren raakt, gestolen wordt of vernietigd wordt, tenzij:

11.4.1    u ermee akkoord ging dat de persoon uw kaart, kaartnummer of pincode had of u door grove nalatigheid of onvoorzichtigheid niet voldeed aan voorwaarde 10.1, in welk geval u aansprakelijk kunt zijn voor elk gebruik dat plaatsvond voordat u ons op de hoogte bracht overeenkomstig deze algemene voorwaarden, of

11.4.2    u frauduleus handelde, in welk geval u, voor zover de wet dit toestaat, aansprakelijk kunt zijn voor misbruik van de kaart, het kaartnummer of de pincode.

11.4.3    u mogelijk enkel aansprakelijk bent voor een bedrag van maximaal 50 EUR, uit hoofde van transacties die voortvloeien uit het gebruik van een verloren of gestolen kaart of uit de verduistering van het betaalinstrument waarbij de kaarthouder nagelaten heeft de beveiligingsfuncties van de kaart veilig te houden. De aansprakelijkheidslimiet van 50 EUR geldt voor elk geval van verlies, diefstal of verduistering en niet voor elke transactie.   

11.5        Indien uw kaart gebruikt wordt zonder uw toestemming, verloren raakt of gestolen wordt of indien u denkt dat er mogelijk misbruik gemaakt wordt van de kaart, kunnen wij aan wethandhavingsdiensten alle informatie melden waarvan wij redelijkerwijs menen dat ze van belang kan zijn.

11.6        Wij zullen niet aansprakelijk zijn voor:

11.6.1    abnormale en onvoorzienbare omstandigheden buiten onze redelijke controle (bijvoorbeeld een storing in computersystemen die geschiedt om redenen buiten onze redelijke controle of arbeidsongeregeldheden die geschieden om redenen buiten onze redelijke controle) indien die ons verhinderen om onze gebruikelijke dienst te verlenen;

11.6.2    een persoon die weigert uw kaart, kaartnummer of pincode te aanvaarden of te honoreren (of het aanvaarden of honoreren vertraagt), of

11.6.3    een geldautomaat die geen contant geld geeft. Wij zullen niet aansprakelijk zijn voor de manier waarop u op de hoogte gebracht wordt van een weigering of vertraging.

11.7        Neem in geval van fouten of geschillen bij transacties contact op met Modalizy via info@modalizy.be

 

12.  Wijzigingen aan deze voorwaarden

12.1        Wij kunnen om het even welke van deze voorwaarden wijzigen, met inbegrip van de bijdragen en kosten, of nieuwe voorwaarden invoeren. Als we wijzigingen aanbrengen, zullen wij 2 maanden op voorhand een schriftelijke kennisgeving plaatsen op www.modalizy.be.

12.2        Als wij deze voorwaarden wijzigen, zullen de nieuwe voorwaarden beschikbaar zijn op www.modalizy.be, met vermelding van de datum van de wijziging.

12.3        U zult worden geacht elke wijziging in deze voorwaarden te hebben aanvaard, tenzij u ons voor de voorgestelde datum van de wijziging op de hoogte brengt van enig bezwaar.

12.4        Indien u ons tussen de ontvangst van de kennisgeving en de voorgestelde wijzigingsdatum laat weten dat u de wijziging niet aanvaardt, dan zal deze overeenkomst onmiddellijk eindigen.

 

13.  Opzeggingsrechten

13.1        Indien u zich bedenkt over het bezit van de kaart, dan kunt u ze annuleren binnen 14 dagen na de datum waarop u de bevestiging ontvangen heeft dat uw aanvraag goedgekeurd werd, door contact op te nemen met Modalizy via info@modalizy.be. U zult niets aangerekend krijgen voor het opzeggen van de kaart gedurende deze termijn.

 

14.  Deze overeenkomst beëindigen

14.1        Wij kunnen deze overeenkomst te allen tijde beëindigen. Tenzij er uitzonderlijke omstandigheden optreden, zullen wij u daar 2 maanden op voorhand schriftelijk van in kennis stellen.

14.2        U kunt deze overeenkomst beëindigen door contact op te nemen met Modalizy, met inachtneming van voorwaarden 11.4 en 12.

 

15.  Algemeen

15.1        Door deze overeenkomst aan te gaan, gaat u ermee akkoord dat wij uw informatie mogen gebruiken in overeenstemming met het artikel ‘Hoe wij uw informatie gebruiken' van deze voorwaarden, zoals uiteengezet in voorwaarde 17.

15.2        Wij kunnen telefoongesprekken tussen u en ons of dienstverleners beluisteren en/of opnemen.

15.3        U dient ons een e-mail- en een postadres en een telefoonnummer te verschaffen en ons op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen daarvan.

15.4        Wij kunnen onze rechten of verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst overdragen of zorgen dat een andere persoon zijn rechten of verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst uitvoert. U mag geen van uw rechten of verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst overdragen.

15.5        Wij kunnen het laten gelden van rechten die voortvloeien uit deze overeenkomst uitstellen zonder ze te verliezen.

15.6        Indien wij een paragraaf, voorwaarde of deel van een paragraaf of voorwaarde van deze overeenkomst niet kunnen afdwingen, dan zal dit geen invloed hebben op andere paragrafen, voorwaarden of het andere deel van de paragraaf of voorwaarde in deze overeenkomst.

 

16.  Informatie over betalingsdiensten

16.1        Deze voorwaarde geldt enkel indien de bank van de leverancier gevestigd is in de Europese Economische Ruimte (EER) en de betalingsdiensten die uitgevoerd worden in euro of een andere munteenheid van een EER-lidstaat worden verhandeld.

16.2        Wij zullen ervoor zorgen dat een transactie die u maakt binnen deze termijnen bijgeschreven wordt op de bank van de leverancier:

 

Soort transactie

Termijn

Transactie uitgevoerd in een andere valuta dan de euro (€) of het pond sterling (£)

Of

Transacties waarbij meer dan een valuta betrokken zijn

Tegen het einde van de vierde werkdag volgend op de dag waarop de transactie of opdracht ontvangen werd

Iedere andere transactie

Tegen het einde van de werkdag volgend op de dag waarop de transactieopdracht ontvangen werd

 

 

16.3        Indien u uw kaart gebruikt of uw kaartgegevens verstrekt aan een leverancier om een transactie uit te voeren voordat u het bedrag kent dat in rekening zal worden gebracht op uw kaart, dan kunt u het recht hebben om een terugbetaling te vragen indien het bedrag onverwacht groot is, op voorwaarde dat u Modalizy op de hoogte brengt binnen acht weken na de datum waarop de transactie afgetrokken wordt van uw saldo. U zal echter GEEN recht hebben op terugbetaling indien u minstens vier weken voordat de transactie afgetrokken moest worden van uw saldo door ons of de leverancier op de hoogte gebracht werd van het bedrag van die transactie en u instemde met de transactie.

16.4        Bij ontvangst van een dergelijk verzoek volgens clausule 16.3 kunnen wij u vragen om ons informatie te verschaffen om na te gaan of voldaan is aan de voorwaarden in clausule 16.3. Binnen 10 werkdagen na ontvangst van een verzoek van u op grond van voorwaarde 16.3 of na ontvangst van bijkomende informatie vereist volgens deze paragraaf, zullen wij een terugbetaling aanbieden of rechtvaardigen waarom wij het verzoek weigeren.

16.5        Wij zijn aansprakelijk voor de correcte uitvoering van de transactie, tenzij we kunnen bewijzen dat de transactie werd ontvangen door de bank van de leverancier, in welk geval de bank van de leverancier aansprakelijk is tegenover de leverancier. U kunt ons verzoeken om onmiddellijk inspanningen te leveren om een verkeerd uitgevoerde transactie op te sporen en u over de uitkomst ervan te informeren.

16.6        Wanneer een leverancier een transactie initieert, is het de bank van de leverancier die aansprakelijk is voor het correct doorgeven van de relevante gegevens aan ons. Indien de bank van de leverancier kan aantonen dat zij niet verantwoordelijk is voor een transactie die mislukt is of onjuist uitgevoerd werd, dan zullen wij verantwoordelijk zijn tegenover u.

16.7        Indien wij verantwoordelijk zijn voor een onjuist transactiebedrag dat van uw saldo afgetrokken werd, dan zullen wij de fout rechtzetten. Indien wij verantwoordelijk zijn voor een transactie die van uw saldo afgetrokken werd waarvoor u geen toestemming gegeven heeft, dan zullen wij het bedrag van de transactie terug aan uw saldo toevoegen en de transactie behandelen alsof zij nooit heeft plaatsgevonden. U dient ons zo snel mogelijk en in elk geval niet later dan 13 maanden na de datum van debitering op de hoogte brengen van een niet-toegestane of foutieve transactie. Indien u dit niet doet, kunnen wij mogelijk niet aansprakelijk worden gesteld.

16.8        Wij zijn niet aansprakelijk indien u een leverancier in het kader van een transactie verkeerd identificeert. In een dergelijk geval zullen wij redelijke inspanningen leveren om de middelen in kwestie terug te krijgen.

 

17.  Klachten en hoe u contact met ons kunt opnemen

17.1        Indien u een klacht wilt indienen of om een andere reden in verband met deze algemene voorwaarden contact met ons wilt opnemen, gelieve dan te schrijven naar Modalizy via info@modalizy.be of ons te bellen op +32 (0)2 851 02 51. Wij beschikken over procedures om ervoor te zorgen dat we uw klacht eerlijk en snel behandelen. Bent u echter niet tevreden met het resultaat van uw klacht, dan kunt u schrijven naar de Financial Ombudsman Service op South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, London E14 9SR.

 

18.  Hoe wij uw informatie gebruiken

18.1        We zullen uw gegevens nagaan bij kredietinformatiebureaus en fraudebestrijdingsdiensten. Deze opzoekingen dienen om uw identiteit te controleren en we voeren te dien einde geen volledige kredietwaardigheidscontroles of credit scoring uit. We zullen gebruik maken van een geautomatiseerd besluitvormingssysteem om uw aanvraag te beoordelen en uw identiteit te verifiëren.

18.1.1    Indien wij niet in staat zijn om uw identiteit afdoende te verifiëren, kunnen wij u vragen om bewijsstukken te verschaffen om te helpen uw identiteit en adres te bevestigen.

18.2        Kredietinformatiebureaus kunnen de gegevens die u verstrekt toetsen aan gegevens in iedere databank (openbaar of anderszins) waartoe zij toegang hebben. Er zal een niet-geregistreerd verzoek om inlichtingen worden ingediend. Een niet-geregistreerd verzoek om inlichtingen is een opzoeking die niet werd uitgevoerd met het oog op kredietverlening. Het kan uw kredietwaardigheid of -score wanneer u een krediet aanvraagt niet beïnvloeden. Het wordt niet gezien door andere kredietverstrekkers dan degene die de opzoeking uitvoerde. Het wordt opgenomen in uw kredietrapport zodat u weet dat de opzoeking werd uitgevoerd, maar beïnvloedt uw kredietwaardigheid of -score niet wanneer u een krediet aanvraagt.

18.3        Indien u ons valse of onjuiste informatie geeft en wij fraude vaststellen, dan zullen wij dit aangeven bij fraudebestrijdingsdiensten. Wethandhavingsdiensten kunnen zich toegang verschaffen tot deze informatie en ze gebruiken.

18.3.1    De fraudebestrijdingsdiensten zullen dossiers met andere organisaties delen. Wij en andere organisaties kunnen toegang krijgen tot en gebruik maken van de informatie die door fraudebestrijdingsdiensten in het buitenland werd opgeslagen.

18.3.2    Gelieve contact op te nemen met Loyaltek via info@loyaltek.com als u informatie wenst over deze kredietinformatiebureaus en fraudebestrijdingsdiensten. U heeft een wettelijk recht op deze informatie.

18.3.3    U heeft bepaalde rechten om een kopie te ontvangen van alle informatie die wij over u hebben. Gelieve te schrijven naar: Loyaltek via info@loyaltek.com. Wij kunnen u kosten in rekening brengen voor deze dienst.

18.4        Bepaalde informatie waarover kredietreferentiebureaus en fraudebestrijdingsdiensten beschikken, zal aan ons en andere organisaties worden bekendgemaakt, bijvoorbeeld:

18.4.1    om fraude en witwassen te voorkomen, door kredietaanvragen en aanvragen van kredietgerelateerde en andere faciliteiten, voorstellen en claims voor allerlei soorten verzekeringen, sollicitaties en personeelsgegevens te controleren, en om uw identiteit te verifiëren.

18.4.2. De informatie waarover deze diensten beschikken kan ook worden gebruikt voor andere doeleinden waarvoor u uw uitdrukkelijke toestemming geeft of, in zeer beperkte omstandigheden, indien vereist door de wet of indien toegestaan onder de voorwaarden van de Data Protection Act 1998.

18.5        Als u een overeenkomst heeft met ons, kunnen wij de volgende soorten informatie over u gebruiken:

18.5.1    informatie die u ons geeft of die wij reeds hebben over u, met inbegrip van ieder telefoonnummer dat u gebruikt om ons te bellen, dat wij kunnen noteren;

18.5.2    informatie die wij ontvangen wanneer we een beslissing nemen over uw aanvraag of overeenkomst, met inbegrip van informatie die wij ontvangen uit onderzoeken en opzoekingen in uw naam bij kredietreferentiebureaus en fraudebestrijdingsdiensten;

18.5.3    informatie (met inbegrip van betalings- en transactiegegevens) die wij kunnen bezitten over elke beheerde account of beleid die u bij ons of via ons heeft, en

18.5.4    informatie die wij ontvangen van eenieder aan wie het is toegestaan om ons informatie over u te verstrekken.

18.6        Wij zullen informatie over u verwerken, gebruiken, beheren, controleren, vrijgeven en vastleggen om:

18.6.1    de gegevens van kredietreferentiebureaus en fraudebestrijdingsdiensten te doorzoeken (met inbegrip van informatie uit het buitenland) om uw account te beheren;

18.6.2    uw accounts en beleidslijnen te beheren en elke toepassing, overeenkomst of correspondentie die u met ons mag hebben, te beheren;

18.6.3    onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren, te controleren en te analyseren;

18.6.4    per post, telefonisch of op andere wijze contact met u op te nemen over andere producten en diensten waarvan wij menen dat ze u kunnen interesseren – tenzij u ons informeert dat u liever geen direct marketing ontvangt;

18.6.5    fraude, witwassen, terrorisme en andere misdaden te bestrijden, en

18.6.6    ons in ieder land aan wetten of regelgeving te houden.

18.7        We kunnen informatie over u bekendmaken:

18.7.1    aan iedere persoon die voor ons of onze co-brandingpartners werkt;

18.7.2    aan fraudebestrijdingsdiensten;

18.7.3    aan iedere organisatie die een van onze producten ondersteunt die u in bezit heeft;

18.7.4    aan ieder betalingssysteem waaronder we uw kaart uitgeven;

18.7.5    aan bepaalde autoriteiten teneinde terrorisme op te sporen en te voorkomen (met inbegrip van autoriteiten buiten het Verenigd Koninkrijk), indien een betaling verwerkt wordt via een wereldwijd betalingssysteem;

18.7.6    aan iedere persoon aan wie wij van onze rechten of verplichtingen uit hoofde van enige overeenkomst die wij eventueel met u hebben, overdragen; en

18.7.7    aan eenieder voor wie u ons toestemming geeft om informatie over u te geven

18.8        De verwerking van uw informatie, zoals hierboven beschreven, kan ook inhouden dat ze verzonden wordt naar andere landen buiten de EER, waaronder de Verenigde Staten van Amerika. In dergelijke omstandigheden zijn wij ervoor verantwoordelijk om te zorgen dat uw informatie beschermd blijft.

18.9        Wij zullen informatie over u slechts zo lang bewaren als we ze nodig hebben of als vereist is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

 

19.  OVERZICHTSTABEL

Kosten die van toepassing zijn op de kaarthouder

In deze tabel worden de belangrijkste kenmerken van en de informatie over het product samengevat. Ze is niet bedoeld ter vervanging van de algemene voorwaarden van het product. De bijdragelimieten en beperkingen die gelden voor iedere kaart worden hieronder uiteengezet.

 

Bijdragen en limieten

Euro Card

Bijdrage voor opnames bij bankautomaten in België (in voorkomend geval)

1,75% + 2,5 EUR (min. 4 EUR)

Bijdrage voor opnames bij bankautomaten buiten België (in voorkomend geval)

1,75% + 2,5 EUR (min. 4 EUR)

Bijdrage voor aankopen in euro

Gratis

Bijdrage voor aankopen of opnames in andere valuta

3%

Kaartlimieten

 

Maximale eenmalige uitgave in een winkel

15 000 EUR

Maximale uitgaven in winkels per dag

15 000 EUR

Maximale uitgaven in winkels per maand

50 000 EUR

Maximale uitgaven in winkels per jaar

500 000 EUR

Opnamelimiet voor bankautomaten per dag (in voorkomend geval)

1 000 EUR

Opnamelimiet voor bankautomaten per maand (in voorkomend geval)

10 000 EUR

Opnamelimiet voor bankautomaten per jaar (in voorkomend geval)

10 000 EUR

De werkgever en/of Modalizy kunnen bijkomende beperkingen toepassen